Fördelar med att anlita en advokatbyrå för löpande rådgivning

De flesta företag har mycket att vinna på att ha en löpande kontakt med en advokatbyrå. Genom den löpande kontakten får advokatbyrån insyn i och kunskap om företagets verksamhet och kan därmed arbeta mer med förebyggande juridik. Detta är något som företaget tjänar på, framförallt i ett längre perspektiv.

Alltför många företag vänder sig till en advokatbyrå först när juridiska problem redan har uppstått. Detta är olyckligt då en advokat arbetar som bäst i förebyggande syfte. Det är genom att upprätta korrekta avtal och genom den löpande affärsjuridiska rådgivningen som en advokat gör störst nytta för ett företag. Det är dessutom en lösning som är betydligt mindre kostsam för företaget, jämfört med att anlita en advokat först när till exempel en tvist inför domstol redan har uppstått. Tvister är oftast mycket kostsamma historier för ett företag, såväl ekonomiskt som tidsmässigt, och är därför något som bör undvikas så långt som det är möjligt.

Upprättande av avtal och andra juridiska dokument

En advokatbyrå som har en löpande kontakt med ett företag får snabbt en god inblick i den löpande verksamheten. Advokatbyrån kan då avgöra vilka avtal och andra juridiska dokument som företaget behöver för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert och affärsmässigt sätt ur juridisk synvinkel. Det kan röra sig om allt från anställningsavtal och sekretessavtal med företagets personal till leverans- och agentavtal med företagets samarbetspartners. Genom att använda sig av professionellt utformade avtal minskar företaget avsevärt risken för framtida och kostsamma tvister.

Använd advokaten som bollplank

Något som ofta förbises när ett företaget anlitar en advokatbyrå är att använda den kompetens i övrigt som erfarna advokater med inriktning på affärsjuridik besitter. Förutom att vara skickliga affärsjurister har de ofta, till följd av både utbildning och lång erfarenhet, en mycket hög affärsmässig kompetens. Vanligtvis är de mycket duktiga på att bedöma affärsmässiga risker och kan därmed ge råd om hur ett företag bör agera för att minska sitt risktagande i olika avseenden. Denna typ av advokater är därför utmärkta bollplank för de flesta företagare och det är en kompetens som fler företag borde använda sig av i den löpande verksamheten.

“I mitten av svårigheten ligger möjligheten.”

Albert Einstein

Ta risken

Sök ditt drömjobb idag!